ANSVARLIG I SAKEN

Hva:

Når du er bekymret for et barn/ungdom/elev, må du prøve å sette ord på magefølelsen din– før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde. Definer om undringen gjelder medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn-relasjoner.

I menyen til høyre finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din.

Dokumenter i journal.

Hvem:

Alle ansatte i skolehelsetjenesten

Hva:

Les barnets journal.

Vurder tidligere opplysning som kan bekrefte undringen din.

Dokumenter i journal.

Hvem:

Ansatt fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Innhent informasjon fra skolen og/eller foreldre/elev.

Dokumenter i journal.

Hvem:

Ansatt fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Ved behov kan du drøfte undringen din med:

 • avdelingsleder
 • kommunepsykolog
 • i kollegaveiledning

Ta med deg undringsnotatet.

Hvem:

Ansatt fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Vurder om det er grunn til videre tiltak. Ta eventuelt saken videre til nivå 1.

Benytt gjerne verktøy som støtte.

Konkluder i journal

Hvem:

Ansatt fra skolehelsetjenesten

Hva:

Inviter til en samtale med eleven og foresatte. Eleven kan velge å delta i hele eller deler av samtalen. Dersom eleven ikke ønsker å delta, skal dette dokumenteres i journalen.

Formål: skape felles forståelse av undringen og bli enige om konkrete mål og tiltak.

Forbered deg til møtet: 

 • Ta med dokumentasjon fra nivå 0.
 • Ha klart for deg hva din undring handler om, og hvordan du skal presentere den i møtet.
 • Bruk verktøykassa, øv deg gjerne med en kollega.
 • Ta med samtykkeskjema til samtalen

Husk å:

 • informere om dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett i journal.
 • oppsummere hva dere har blitt enige om på slutten av møtet
 • avtale et tidspunkt for evaluering (frist: innen 3 uker)
 • innhent samtykke til å dele informasjon med skolen ved behov
 • dokumenter i elevens journal

Hva hvis vi ikke har felles forståelse?

 • Få foresatte med som støttespillere og en ressurs for eleven
 • Sett fokus på elevens opplevelse og utforsk hva foresatte kan hjelpe eleven med.
 • Fortsett med samtaler med eleven etter behov
 • Avklar tiltak som kan gjennomføres av helsesykepleier og/eller foresatte
 • Be om veiledning fra leder, eller i kollegaveiledning
 • Drøfte anonymt i fagteam
 • Be om flere samtaler med foresatte.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene, følg opp foresatte og eleven underveis, dokumenter i elevens journal.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Helsesykepleier innkaller til og gjennomfører et møte med foresatte og eleven, og eventuelt skolen. Evaluer mål og tiltak. Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, fortsette med tiltakene eller ta saken videre til nivå 2.

Hvis saken skal tas videre, innhent samtykke fra foresatte. Skriv møtereferat og del med foresatte. Referatet scannes i elevens journal.

Tilhørende verktøy kan gi oversikt over andre aktuelle tilbud og hjelpeinstanser.

Hvis dere er usikre på hvilken instans som er riktig å koble på, kan dere sammen med foresatte drøfte bekymringen i fagteam eller i tverrfaglig team Familiens hus, eller drøfte saken med representanter fra dialogbasert inntak med BUP.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Helsesykepleier følger opp beslutning fra evalueringsmøtet i samarbeid med foresatte og elev, eventuelt skolen. Enten;

 1. planlegg justerte/nye tiltak
 2. ta kontakt med hjelpeinstans for et oppstartmøte sammen med foresatte og eleven – husk å oppdatere samtykkeskjema, eller
 3. avslutt saken og dokumenter i elevens journal.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Avklar ansvar, roller og referent før møtet avholdes.

Gjennomfør et samarbeidsmøte for foresatte/eleven og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2.

Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)

Beskriv mål og tiltakene  – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som referat.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte (frist: 3 uker)

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene, følg opp foresatte underveis, dokumenter og konkluder i elevens journal.

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at eleven har rett til å si sin mening, og at den skal vektlegges. Bruk verktøykassa.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med eleven, foresatte og den eksterne hjelpeinstansen.

Evaluer mål og tiltak i både hjem og på skole. Få med elevens opplevelse av endring. Eleven har rett til å si sin mening, den skal vektlegges.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak,
 • fortsette med tiltakene eller
 • ta saken videre til nivå 3.

Undersøk om det er andre forhold rundt eleven/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg – avslutt saken.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 3,er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Saker må ikke løftes til neste nivå, det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat og dokumenter i elevens journal.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Ansvarlig inviterer elev og foresatte til et fagteam, tverrfaglig team i Familiens Hus eller et tverrfaglig møte med aktuelle instanser (f.eks; fastlege, familievernkontor, PPT, barnevern, BUP, andre fra skolehelsetjenesten og koordinerende enhet).

 1. Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)
 2. Aktuelle instanser legger fram en eventuell plan for utredning/undersøkelse.
 3. Bli enige om en ansvarlig som holder i saken videre, eventuelt vurder behov for IP.
 4. Vurder din rolle og deltagelse videre i saken.
 5. Avtal tid for nytt møte.

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som møtereferat

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene, dokumenter og konkluder i elevens journal.

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at eleven har rett til å si sin mening, og at den skal vektlegges. Bruk verktøykassa.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med eleven, foresatte og den eksterne hjelpeinstansen.

Evaluer mål og tiltak i både hjem og på skole. Få med elevens opplevelse av endring. Eleven har rett til å si sin mening, den skal vektlegges.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak,
 • fortsette med tiltakene,
 • koble på andre hjelpeinstanser eller
 • løfte saken til inntaksteam dersom det ikke er flere tiltak å prøve. Kontakt koordinerende enhet.

Undersøk om det er andre forhold rundt eleven/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis nye hjelpeinstanser skal kontaktes, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen barn eller familier vil ha behov for koordinert innsats/tiltak over tid. Det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat, og dokumenter i elevens journal.

Avklar hvem som er ansvarlig videre i saken, og på hvilket nivå.

Hvem:

Ansvarlig fra skolehelsetjenesten