ANSVARLIG I SAKEN

Hva:

Når du er bekymret for en elev, må du prøve å sette ord på magefølelsen din før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din.

Bruk undringsnotatet til å dokumentere dine observasjoner og tanker

Hvem:

Alle ansatte i skolen

Hva:

Ta med deg undringsnotatet og diskuter undringen din med andre kollegaer på trinnet/andre som har kjennskap til eleven. Sjekk ut hva de andre har observert og hørt.

Bli enige om hvem som gjør hva videre, f.eks. undringssamtale med eleven, undringssamtale med foresatte, observasjoner.

Skriv på undringsnotatet hva dere har blitt enige om og når dere skal snakke sammen igjen (anbefaler at dere setter kort frist, mindre enn 1 uke)

 

Hvem:

Alle ansatte i skolen

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør det dere har blitt enige om (samtaler, observasjoner). Dokumenter på undringsnotatet ditt.

Hvem:

Alle ansatte i skolen

Hva

Gå igjennom undringsnotatene sammen med kontaktlærer. Vurder om det er grunn til bekymring.

Om ja: fyll ut skjemaet «Hvordan lage en konkret bekymring» sammen med kollegaer, informer nærmeste leder, kontaktlærer tar saken videre til nivå 1.

Om nei: saken blir avsluttet.

Hvem

Alle medarbeidere har ansvar for å informere aktuell kontaktlærer.

Kontaktlærer er ansvarlig for å informere nærmeste leder  og eventuelt følge saken videre.

Hva:

Begrunn og dokumenter på undringsnotatet at saken avsluttes

Hvem:

Kontaktlærer

Grunn til bekymring?

Hva:

Inviter til og gjennomfør et møte med foresatte.

Formål: skape felles forståelse av problemstillingen og bli enige om konkrete mål og tiltak i både hjem og på skolen.

Forbered deg til møtet: 

 • Ta med dokumentasjon fra nivå 0.
 • Ha klart for deg hva din bekymring handler om, og hvordan du skal presentere dette i møtet.
 • Bruk verktøykassa, øv deg gjerne med en kollega.
 • Ta med skjemaet «Møtereferat, nivå 1» til møtet

Husk å:

 • oppsummere hva dere har blitt enige om på slutten av møtet
 • avtale et tidspunkt for evalueringsmøte (frist: innen 3 uker).
 • skrive referat fra møtet, og gi foresatte kopi.
 • be om at foresatte gjennomfører syns- og hørselstest av eleven (det vil være relevant å avdekke i alle forhold, og nødvendig dersom det senere er aktuelt med henvisning til PPT)

Hva hvis vi ikke har felles forståelse?

 • Få foresatte med som støttespillere og en ressurs for skolen
 • Forsett med observasjoner i klassen/miljøet
 • Avklar tiltak som kan gjennomføres på skolen
 • Be om veiledning fra leder, eller andre fagpersoner tilknyttet skolen
 • Be om flere samtaler med foresatte.

Hvem:

Kontaktlærer

Hva:

Kontaktlærer tar med seg referat tilbake til kolleger på trinnet.

 • Planlegg gjennomføring av de avtalte tiltakene, og
 • fordel oppgaver/ansvar (gjennomføring av tiltak, oppfølging av foresatte, dokumentasjon underveis).
 • Utpek en som skal ha hovedansvar i saken videre.
 • Involver ledelsen

Hvem:

Ansvarlig/kontaktlærer og andre ansatte som jobber med eleven

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene, følg opp foresatte underveis, dokumenter fortløpende med skjemaet «dokumentasjon».

Bruk gjerne pedagogisk rapport til kartlegging.

Hvem:

ansvarlige for tiltakene

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig forbereder til et evalueringsmøte ved å samle dokumentasjon fra andre involverte.

Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med foresatte. Evaluer mål og tiltak i både hjem og skole. Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, fortsette med tiltakene eller ta saken videre til nivå 2.

Hvis saken skal tas videre, innhent samtykke fra foresatte. Skriv møtereferat.

Tilhørende verktøy kan gi oversikt over andre aktuelle tilbud og hjelpeinstanser.

Hvis dere er usikre på hvilken instans som er riktig å koble på, kan dere sammen med foresatte drøfte bekymringen i ressursteam, fagteam, i Familiens hus’ tverrfaglige team, eller melde inn saken til drøfting med BUP i dialogbasert inntak.

Informer nærmeste leder om beslutningen.

Hvem:

Ansvarlig

Hva:

Ansvarlig følger opp beslutning fra evalueringsmøtet og informerer nærmeste leder. Enten;

 1. planlegg justerte/nye tiltak med kolleger på trinnet
 2. ta kontakt med hjelpeinstans for et oppstartmøte sammen med foresatte, eller
 3. avslutt saken og dokumenter.

Hvem:

Ansvarlig

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør et samarbeidsmøte for foresatte/eleven og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2. Avklar referent før møtet avholdes.

Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)

Hvem:

Ansvarlig

Grunn til bekymring?

Hva:

Når saken er presentert i møtet, er neste punkt på dagsorden å klargjøre mål og planlegge aktuelle tiltak. Beskriv tiltakene som skal gjennomføres i tiltaksplanen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak. Avtal tiltak både hjemme og på skolen.

Til slutt avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte (frist: 3 uker)

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som referat.

Hvem:

Ansvarlig

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene på skolen, følg opp foresatte underveis, dokumenter fortløpende i skjemaet «dokumentasjon».

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at eleven har rett til å si sin mening, og at den skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med eleven før evalueringsmøtet. Bruk verktøykassa.

Hvem:

Ansvarlige i klassen

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig forbereder til et evalueringsmøte ved å samle dokumentasjon fra kolleger. Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med foresatte og den eksterne hjelpeinstansen.

Evaluer mål og tiltak i både hjem og på skole. Få med elevens opplevelse av endring. Eleven har rett til å si sin mening, den skal vektlegges.

Hvem:

Ansvarlig

Grunn til bekymring?

Hva:

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om videre innsats.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak, 
 • fortsette med tiltakene eller
 • ta saken videre til nivå 3. 

Det kan være lurt å undersøke om det er andre forhold rundt eleven/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg.– avslutt saken.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 3,er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen elever eller familier vil ha behov for innsats/tiltak over tid. Saker må ikke løftes til neste nivå, det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat og informer nærmeste leder om beslutningen.

 

Hvem:

Ansvarlig

 

Hva:

Skolen og foresatte presenterer problemstillingen for den nye samarbeidsinstansen. Få med elevens opplevelse.

Avgjør hvem som skal være ansvarlig i det videre arbeidet i ansvarsgruppa.

 • Ansvarlig sørger for at aktuelle instanser får tilgang til dokumentasjon.
 • Ansvarlig kaller inn til møter, leder ansvarsgruppemøtene og sender ut referat i etterkant.

Hvem

Alle involverte instanser

Hva:

Tiltak drøftes og utarbeides med de som er tilstede i møtet. Aktuell instans legger fram en eventuell plan for utredning/undersøkelse.

Avtal tid for nytt møte.

Skjemaet «Tiltaksplan» kan bruke som møtereferat.

Hvem:

Ansvarlig og de andre hjelpeinstansene

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomfør de avtale tiltak/utredninger/undersøkelser på aktuelle arenaer.

Følg opp eleven og foresatte underveis og dokumenter fortløpende. Benytt gjerne skjemaet «dokumentasjon».

Hvem:

Aktuelle instanser og/eller foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig i saken kaller inn ansvarsgruppa til et evalueringsmøte. Avklar referent før møtet.

Som forberedelse til møtet må ansvarlig i saken samle inn opplysninger/dokumentasjon fra kolleger.

Få med elevens opplevelse av endring. Eleven har rett til å si sin mening, og den skal vektlegges. Avklar hvem som snakker med eleven før møtet.

Formål med møtet:

Evaluere om elevens situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Hvem:

Alle instanser og foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om videre innsats.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak, 
 • fortsette med tiltakene,
 • koble på andre hjelpeinstanser eller
 • løfte saken til inntaksteam dersom det ikke er flere tiltak å prøve. Kontakt koordinerende enhet.

Det kan være lurt å undersøke om det er andre forhold rundt barnet/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg.– avslutt saken.

Hvis nye hjelpeinstanser skal kontaktes, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen barn eller familier vil ha behov for koordinert innsats/tiltak over tid. Det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat.

NBEleven har rett til å si sin mening, og den skal vektlegges.

Hvem:

Ansvarlig i saken