ANSVARLIG I SAKEN

Hvordan:

Fyll ut helsekort for gravide. Gå gjennom alle punkter i helsekortet selv om dette er utfylt av andre.

Kartlegg psykisk helse, nåsituasjon og historikk.

Kartlegg andre om det er andre helseutfordringer som kan påvirke omsorgsevne.

Kartlegg om kvinnen følges opp av andre instanser.

Dokumenter i kvinnens journal.

Forslag til åpne spørsmål:

Hvordan er det med psykisk helse?

Har du opplevd å være nedstemt, engstelig?

Har du hatt noe oppfølging, noen å snakke med?

 

Grunn til bekymring?

Hvordan:

Kartlegg bruk av rusmidler, tobakk og alkohol hos kvinnen og partner.

Kartlegg om kvinnen følges opp av andre instanser.

Dokumenter i kvinnens journal.

Verktøy:

Benytt TWEAK til kartlegging av alkoholvaner.

«Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen».

Spør om erfaring med andre rusmidler, for eksempel hasj eller reseptbelagte tabletter.

Grunn til bekymring?

Hvordan

Kartlegg voldsrisiko og kvinnens tidligere erfaringer med vold og overgrep og kjønnslemlestelse. Én eller flere kontroller bør gjennomføres uten at partner er tilstede.

Kartlegg om kvinnen følges opp av andre instanser.

Dokumenter i kvinnens journal.

 

Verktøy

Benytt skjemaet «Kartlegging av voldsutsatthet»

Grunn til bekymring?

Hvordan:

Undersøk om kvinnen og hennes partner:

 • er i arbeid
 • har økonomiske bekymringer
 • har en fungerende / stabil bosituasjon
 • mottar stønader
 • har et nettverk av familie og venner

Kartlegg om kvinnen følges opp av andre instanser.

Dokumenter i kvinnens journal.

Verktøy:

Helsekortet.

Gå gjennom alle punkter i helsekortet selv om dette er utfylt av andre.

Grunn til bekymring?

Hva:

Samtale med begge foreldre med fokus på foreldrerollen og barseltid. Vurder om helsesykepleier skal delta i samtalen. Avklar dette med den gravide når timen settes opp.

Bruk foreldreboka fra Stine Sofie-stiftelsen og temafilmen «Tenk og snakk».

Kartlegg foreldrenes nettverk som kan støtte og hjelpe.

Snakke med foreldrene om den første barseltiden – følelsesmønster og «det fjerde trimester».

Dokumenter i kvinnens journal.

 

Verktøy:

Foreldrepakke fra Stine Sofie-stiftelsen.

Grunn til bekymring?

Forslag til tiltak

Ved angst/depresjon:

 • Rask psykisk helsehjelp (RPH)
 • KIB/KID-kurs
 • Mummi-team på sykehuset
 • Vurder behov for ekstra konsultasjoner

Alvorlige psykiske helseplager:

 • Samarbeid med fastlege om henvisning til DPS

Grunn til bekymring?

Forslag til tiltak

 • Gi informasjon om hvordan tobakk, alkohol og andre rusmidler kan påvirke fosteret.
 • Undersøk kvinnens motivasjon for endring av levevaner.
 • Henvis til kurset «Snus- og røykfri» ved Frisklivssentralen hvis kvinnen ønsker hjelp til å slutte med tobakk.
 • Hvis kvinnen ikke er totalavholdende til alkohol i graviditeten; avtal neste møte raskt, følg opp og motiver til å slutte helt. Informer fastlege.
 • Hvis kvinnen kan ha et alkoholproblem eller rusmisbruk – følg nivå 2 i handlingsveilederen.

Verktøy

«Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen».

Grunn til bekymring?

Tiltak

Ved kjønnslemlestelse:

 • Vurder kvinnens behov for nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.
 • Vurder behov for vaginal inspeksjon og henvisning til gynekolog.
 • Avklar kvinnens egne holdninger knyttet til kjønnslemlestelse.
 • Informer om norsk lov om omskjæring.

Ved mistanke om vold og/eller overgrep, men kvinnen svarer «nei» på alle spørsmål i kartleggingen:

 • Undersøk magefølelsen.
 • Ta opp bekymringen/observasjonen med kvinnen.
 • drøft anonymt med kollega/nærmeste leder/krisesenteret.
 • Dokumenter i kvinnens journal.

Verktøy

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – Vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse hos gravide.

Grunn til bekymring?

Tiltak

Ved økonomiske utfordringer:

 • kontakt HOLF-ansvarlig i Ringerike, og opprett samarbeid mellom rådgiver og kvinnen
 • veiled kvinnen til å kontakte sin NAV-rådgiver dersom hun allerede har en kontaktperson

Ved manglende/lite nettverk:

 • oppfordre til å delta i barselgruppe
 • invitere til et møte med helsesykepleier for å opprette kontakt

Grunn til bekymring?

Tiltak

 • Inviter til et møte med helsesykepleier for å opprette kontakt.
 • Sett av tid til flere samtaler/kontroller.
 • Vurder henvisning til forsterket barsel på sykehuset i samråd med foreldrene

Grunn til bekymring?

Tiltak

 • Ta initiativ til et tverrfaglig samarbeidsmøte med fastlege og andre involverte instanser.
 • Ved bekymring for omsorgsevne; oppfordre til å inngå samarbeid med barnevernet, eventuelt sende bekymringsmelding.
 • Sikre at viktige opplysninger kommer videre til helsesykepleier som skal følge opp barnet etter fødsel.
 • Henvis til forsterket barselopphold på sykehuset.
  • Hvis mulig; skisser plan for videre oppfølging etter hjemreise fra sykehuset

Grunn til bekymring?

Tiltak

 • Informer fastlege ved mistanke om bruk av alkohol, rusmidler eller reseptbelagte legemidler i svangerskapet.
 • Henvisning til rusteamet ved avdekking av alkohol- eller rusmisbruk i svangerskap.
 • Bekymringsmelding til barnevernstjenesten dersom «det er grunnlag for å tro at den gravide misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade.» Jf. Lov om helsepersonell § 32. 
 • Tverrfaglig samarbeidsmøte med paret og andre involverte instanser.
 • Henvis til forsterket barselopphold på sykehuset.
  • Hvis mulig; skisser plan for videre oppfølging etter hjemreise fra sykehuset

Grunn til bekymring?

Tiltak

Der vold avdekkes er det viktig at helsepersonell snakker med kvinnen om hennes egen og eventuelle barns sikkerhet. Dette bør inkludere: 

 • hvordan kvinnen kan kontaktes om hun ikke møter til avtalt konsultasjon, 
 • hvilke strategier kvinnen har når vold oppstår, 
 • hvordan hun kan unngå ytterligere vold. 

Dersom det er fare for en persons liv, skal helse- og omsorgspersonell uten hensyn til taushetsplikt varsle politiet etter helsepersonelloven (hpl.) § 31 og straffeloven (str.) § 196. En mulig formulering for å formidle dette til den utsatte kan være; «Det du har fortalt er så alvorlig at politiet bør/må varsles. Hva tenker du om det?» Husk retten til bistandsadvokat i slike tilfeller. 

 • Ved mistanke om forestående kjønnslemlestelse, inntrer avvergingsplikten.  

Henvis til forsterket barselopphold på sykehuset.

 • Hvis mulig; skisser plan for videre oppfølging etter hjemreise fra sykehuset

Aktuelle samarbeidspartnere:

 • Ringerike Krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 
 • Barnevernstjenesten  
 • Politi 
 • Helsesykepleier 

Grunn til bekymring?

Tiltak

 • Ved bekymring for omsorgsevne; oppfordre til å inngå samarbeid med barnevernet, eventuelt sende bekymringsmelding.
 • Tverrfaglig samarbeidsmøte med paret og andre involverte instanser.
 • Henvis til forsterket barselopphold på sykehuset.
  • Hvis mulig; skisser plan for videre oppfølging etter hjemreise fra sykehuset
 • Vurder å løfte saken i Familiemøtet der tiltak ikke fører frem.

Grunn til bekymring?

Tiltak

 • Ved bekymring for omsorgsevne; oppfordre til å inngå samarbeid med barnevernet, eventuelt sende bekymringsmelding.
 • Tverrfaglig samarbeidsmøte med paret og andre involverte instanser.
 • Henvis til forsterket barselopphold på sykehuset.
  • Hvis mulig; skisser plan for videre oppfølging etter hjemreise fra sykehuset
 • Vurder å løfte saken i Familiemøtet der tiltak ikke fører frem.

Grunn til bekymring?