ANSVARLIG I SAKEN

Hva:

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på magefølelsen din– før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde. Definer om undringen har med medisinske forhold, psykisk eller fysisk utvikling, samspill, sosiale forhold, psykisk helse, foreldresamarbeid, psykososiale forhold, foreldre/barn-relasjoner.

Psykisk uhelse hos foresatte krever tettere oppfølgingsløp.

I menyen til høyre finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din.

Dokumenter i barnets journal.

Innhent samtykke til å snakke med barnehagen dersom du vurderer det nødvendig.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hva:

Drøft undringen din med  en kollega/nærmeste leder eller i helsestasjonsteam for å vurdere videre oppfølging (f.eks. undringssamtale med begge foresatte, felles konsultasjon, observasjoner), innen 1 uke.

Dokumenter i journal hva du velger å gjøre videre og sett tidsfrister

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Observasjon og samtale med foreldre/foresatte for å undre seg sammen. Innkall til ekstra konsultasjoner hvis det er behov for å konkretisere undringen.

Innhent informasjon fra barnehagen ved behov.

Dokumenter i journal.

Hvem:

Ansatt som eier saken

Grunn til bekymring?

Hva:

Vurder undringen og drøft med kollegaer (helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, helsesykepleier).

Avklar om det er behov for å sette opp nye konsultasjoner (følg saken til nivå 1, juster oppfølgingsgruppe i journalen).

Dokumenter i journal

Om nei: følg vanlig helsestasjonsprogram

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør konsultasjonen med barnet og foresatte, og eventuelt med kollega. Gjør en nærmere vurdering/kartlegging, bruk gjerne kartleggingsverktøy.

Planlegg videre løp med foresatte, for eksempel;

 • avtal tiltak foreldrene kan prøve ut hjemme
 • avtal nye konsultasjoner på helsestasjonen eller hjemme

Vurder om det er flere forhold som kan påvirke utfordringsbildet:

 • medisinske forhold,
 • psykisk eller fysisk utvikling,
 • samspill,
 • sosiale forhold,
 • psykisk helse,
 • foreldresamarbeid,
 • psykososiale forhold,
 • foreldre/barn-relasjoner

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene og dokumenter underveis.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten og foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Evaluer mål og tiltak sammen med foresatte. Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, eller fortsette med tiltakene.

Hvis det er behov for hjelp fra andre instanser, ta saken videre til nivå 2. Hvis saken skal tas videre, innhent samtykke fra foresatte. Saker kan også drøftes i fagteam, familiemøte eller med BUP i dialogbasert inntak.

Dokumenter i journal.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hva:

Ansatte følger opp beslutning fra evalueringsmøtet .

Enten:

 1. ta kontakt med aktuelle fagpersoner for et oppstartmøte sammen med foresatte, eller
 2. avslutt saken og dokumenter.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hvordan

Innkall til og gjennomfør et samarbeidsmøte med foresatte og den andre tjenesten (f.eks. barnehage, PPT, barnevern).

Avklar ansvar, roller og referent før møtet avholdes.

Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)

Beskriv mål og tiltakene  – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Avtal hvem som skal sikre barnets stemme i neste møte (gjerne barnehagen). (Barnekonvensjonen, art 12)

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som referat.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hvordan

Gjennomfør de avtalte tiltakene, følg opp foresatte underveis, dokumenter og konkluder i barnets journal.

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at barnet har rett til å si sin mening, og at den skal vektlegges. Den som har fått ansvar for å snakke med barnet, referer til dette i møtet.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Grunn til bekymring?

Hvordan

Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med  foresatte og den eksterne hjelpeinstansen.

Evaluer mål og tiltak i tiltaksplanen. Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening, den skal vektlegges.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak,
 • fortsette med tiltakene eller
 • ta saken videre til nivå 3.

Undersøk om det er andre forhold rundt barnet/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg – avslutt saken.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 3,er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Saker må ikke løftes til neste nivå, det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat og dokumenter i barnets journal.

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hvordan

Ansvarlig inviterer foresatte til et tverrfaglig møte med andre instanser (f.eks; fastlege, familievernkontor, PPT, barnevern, BUP, kommunepsykolog, andre fra helsestasjonstjenesten, forebyggende enhet og koordinerende enhet), eventuelt til et fagteam eller familiemøte.

 1. Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)
 2. Aktuelle instanser legger fram en eventuell plan for utredning/undersøkelse.
 3. Bli enige om en ansvarlig som holder i saken videre, eventuelt avklar behov for IP.
 4. Vurder din rolle og deltagelse videre i saken.
 5. Avtal tid for nytt møte.
 6. Avtal hvem som skal sikre barnets stemme i neste møte (gjerne barnehagen). (Barnekonvensjonen, art.12)

Skjemaet «Tiltaksplan» kan bruke som møtereferat

Hvem:

Ansatt i helsestasjonstjenesten

Hvordan

Gjennomfør de avtalte tiltakene, dokumenter og konkluder i barnets journal.

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at barnet har rett til å si sin mening, og at den skal vektlegges. Bruk verktøykassa.

Hvem:

Ansvarlig i helsestasjonstjenesten

Grunn til bekymring?

Hvordan

Ansvarlig innkaller til og gjennomfører et møte med foresatte og eksterne hjelpeinstanser.

Evaluer mål og tiltak i tiltaksplanen. Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening, den skal vektlegges.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak,
 • fortsette med tiltakene,
 • koble på andre hjelpeinstanser eller
 • løfte saken til inntaksteam dersom det ikke er flere tiltak å prøve. Kontakt koordinerende enhet.

Undersøk om det er andre forhold rundt barnet/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis nye hjelpeinstanser skal kontaktes, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen barn eller familier vil ha behov for koordinert innsats/tiltak over tid. Det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat, og dokumenter i barnets journal.

Avklar hvem som er ansvarlig videre i saken, og på hvilket nivå.