ANSVARLIG I SAKEN

Hva:

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på magefølelsen din– før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finner du flere verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere undringen din

Bruk undringsnotatet til å dokumentere dine observasjoner og tanker.

Hvem:

Alle medarbeidere

Hva:

Ta med deg undringsnotatet og diskuter undringen din med de andre på avdelingen. Sjekk ut hva de andre har observert og hørt.

Bli enige om hvem som gjør hva videre, f.eks. undringssamtale med barnet, undringssamtale med foresatte, observasjoner.

Skriv på undringsnotatet hva dere har blitt enige om og når dere skal snakke sammen igjen (frist: 2 dager)

 

Hvordan:

Be om litt tid med den du trenger å snakke med.

Ikke vent til et avdelingsmøte med å dele undringen din, det er viktig å ta det opp så raskt som mulig.

Unngå å dele undringen din mens barn hører på.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør det dere har blitt enige om på avdelingen (f.eks. undringssamtaler og observasjoner).

Gjør notater på et undringsnotat.

Hvem:

Alle medarbeidere

Hva

Gå igjennom undringsnotatene sammen med kolleger. Vurder om det er grunn til bekymring, bruk gjerne «refleksjonsskjema rundt bekymring»

Om ja: fyll ut skjemaet «Hvordan lage en konkret bekymring» sammen med kolleger, informer leder i barnehagen, og ped.leder tar saken videre til nivå 1;

 • avtal et møte med foresatte (frist: møtet skal finne sted innen 1-2 uker)
 • avklar med foresatte hvem fra barnehagen som skal være med på møtet

Om nei: saken blir avsluttet (se neste trinn)

Hvem

Alle medarbeidere, ped.leder er ansvarlig for å informere leder i barnehagen og eventuelt følge saken videre.

Hva:

Begrunn og dokumenter på et avslutningsnotat at saken avsluttes

Hvem:

den ansatte som eide bekymringen

Grunn til bekymring?

Hva:

Inviter til og gjennomfør et møte med foresatte.

Formål: skape felles forståelse av problemstillingen og bli enige om konkrete mål og tiltak i både hjem og barnehage.

Forbered deg til møtet: 

 • Ta med dokumentasjon fra nivå 0 for å ha som utgangspunkt.
 • Ha klart for deg hva din bekymring handler om, og hvordan du skal presentere dette i møtet.
 • Bruk verktøykassa, øv deg gjerne med en kollega.
 • Ta med skjemaet «Møtereferat, nivå 1» til møtet

Husk å:

 • oppsummere hva dere har blitt enige om på slutten av møtet
 • avtale et tidspunkt for evalueringsmøte (frist: innen 3 uker).
 • skrive referat fra møtet, og gi foresatte kopi.
 • be om at foresatte gjennomfører syns- og hørselstest av barnet (det vil være relevant å avdekke i alle forhold, og nødvendig dersom det senere er aktuelt med henvisning til PPT)

Hva hvis vi ikke har felles forståelse?

 • Få foresatte med som støttespillere og en ressurs for barnehagen
 • Fortsett med observasjoner i barnehage
 • Avklar tiltak som kan gjennomføres i barnehagen
 • Be om veiledning fra leder i barnehagen, eller fra spesialpedagog eller helsesykepleier på anonymt grunnlag.
 • Be om flere samtaler med foresatte.

Hvem:

ped.leder

Grunn til bekymring?

Hva:

Ped.leder tar med seg referat tilbake til avdelingen. Planlegg gjennomføring av de avtalte tiltakene, og fordel oppgaver/ansvar (gjennomføring av tiltak, oppfølging av foresatte, dokumentasjon underveis).

Hvem:

ped.leder og resten av avdelingen

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltakene, følg opp foresatte underveis, dokumenter fortløpende, bruk gjerne «skjema for dokumentasjon».

Hvem:

ansvarlige på avdelingen

Grunn til bekymring?

Hva:

Ped.leder forbereder til et evalueringsmøte ved å samle dokumentasjon fra andre på avdelingen.

Ped.leder innkaller til og gjennomfører et møte med foresatte. Evaluer mål og tiltak i både hjem og barnehage. Avklar om dere skal justere tiltak/prøve nye, fortsette med tiltakene eller ta saken videre til nivå 2. Hvis saken skal tas videre, innhent samtykke fra foresatte. Skriv møtereferat.

Tilhørende verktøy kan gi oversikt over andre aktuelle tilbud og hjelpeinstanser.

Hvis dere er usikre på hvilken instans som er riktig å koble på, kan dere sammen med foresatte drøfte bekymringen i fagteam eller i tverrfaglig team i Familiens hus, eller melde inn saken til drøfting med BUP i dialogbasert inntak.

 

Hvem:

Ped.leder

Hva:

Ped.leder følger opp beslutning fra evalueringsmøtet og informerer leder i barnehagen.

Enten;

 1. planlegg justerte/nye tiltak med avdelingen
 2. ta kontakt med hjelpeinstans for et oppstartmøte sammen med foresatte, eller
 3. avslutt saken og dokumenter.

Hvem:

Ped.leder

Hva

Gjennomfør et samarbeidsmøte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2. Avklar referent før møtet avholdes.

Presenter saken; hva har undringen bestått i, hva har vært drøftet, hvilke tiltak har vært prøvd ut (se skjema «møtemal nivå 2 og 3»)

 

Hvem

Ped.leder, ved behov enhetsleder/daglig leder

Grunn til bekymring?

Hvordan

Når saken er presentert i møtet, er neste punkt på dagsorden å klargjøre mål og planlegge aktuelle tiltak. Beskriv tiltakene som skal gjennomføres i tiltaksplanen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak. Avtal tiltak både hjemme og i barnehagen.

Til slutt avtaler dere tidspunkt for evalueringsmøte (frist: 3 uker).

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som møtereferat

Hvem:

Ped.leder, ved behov enhetsleder/daglig leder

Grunn til bekymring?

Hvordan

Gjennomfør de avtalte tiltakene i barnehagen, følg opp foresatte underveis, og dokumenter fortløpende i skjemaet «Dokumentasjon».

Forberedelse til evalueringsmøtet; Husk at barnet har rett til å si sin mening, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet før evalueringsmøtet.

Hvem:

ansvarlige på barnets avdeling

Grunn til bekymring?

Hvordan

Ped.leder forbereder til et evalueringsmøte ved å samle dokumentasjon fra andre på avdelingen. Ped.leder innkaller inn til og gjennomfører et møte med foresatte og den eksterne hjelpeinstansen.

Evaluer mål og tiltak i både hjem og barnehage. Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Hvem:

Ped.leder

Grunn til bekymring?

Hvordan

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om videre innsats.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak, 
 • fortsette med tiltakene eller
 • ta saken videre til nivå 3. 

Det kan være lurt å undersøke om det er andre forhold rundt barnet/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg.– avslutt saken.

Om saken blir løftet videre opp på nivå 3,er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen barn eller familier vil ha behov for innsats/tiltak over tid. Saker må ikke løftes til neste nivå, det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat, og informer leder om beslutningen.

 

Hvem:

Ped.leder er ansvarlig for å følge opp beslutning fra møtet, og informere/involvere leder i barnehagen.

Hvordan

Barnehagen og foresatte presenterer problemstillingen for den nye samarbeidsinstansen. Få med barnets opplevelse.

Avgjør hvem som skal være ansvarlig i det videre arbeidet i ansvarsgruppa.

 • Ansvarlig sørger for at aktuelle instanser får tilgang til dokumentasjon.
 • Ansvarlig i saken kaller inn til møter, leder ansvarsgruppemøtene og sender ut referat i etterkant.

Hvem

Alle involverte instanser

Grunn til bekymring?

Hvordan

Tiltak drøftes og utarbeides med de som er tilstede i møtet. Aktuell instans legger fram en eventuell plan for utredning/undersøkelse.

Avtal tid for nytt møte.

Skjemaet «Tiltaksplan» kan brukes som møtereferat.

Hvem:

Ansvarlig i saken og de andre involverte hjelpeinstansene.

Grunn til bekymring?

Hva:

Gjennomfør de avtalte tiltak/utredninger/undersøkelser på aktuelle arenaer.

Følg opp foresatte underveis i barnehagen og dokumenter fortløpende. Benytt gjerne skjemaet «dokumentasjon».

Hvem:

Aktuelle instanser og/eller foresatte

Grunn til bekymring?

Hva:

Ansvarlig i saken kaller inn ansvarsgruppa til et evalueringsmøte. Avklar referent før møtet.

Som forberedelse til møtet må ped.leder samle inn opplysninger/dokumentasjon fra andre på avdelingen.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som snakker med barnet før møtet.

Formål med møtet:

Evaluere om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Hvem:

Alle instanser og foresatte

Grunn til bekymring?

Hvordan

På bakgrunn av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om videre innsats.

Avklar om dere skal:

 • justere /prøve nye tiltak, 
 • fortsette med tiltakene,
 • koble på andre hjelpeinstanser eller
 • løfte saken til inntaksteam dersom det ikke er flere tiltak å prøve. Kontakt koordinerende enhet.

Det kan være lurt å undersøke om det er andre forhold rundt barnet/i familien som kan ha innvirkning på utfordringsbildet (f.eks. boligsituasjon, økonomi, psykisk helse hos foresatte, samliv). Følg opp hvis dere avdekker behov for andre hjelpetiltak.

Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt, og det ikke lenger er grunn til å bekymre seg.– avslutt saken.

Hvis nye hjelpeinstanser skal kontaktes, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

Noen barn eller familier vil ha behov for koordinert innsats/tiltak over tid. Det viktige er å opprettholde tiltak, evaluere jevnlig sammen med foresatte og ikke slippe saken.

Skriv møtereferat.

NBBarnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Hvem:

Alle instanser og foresatte.